Golfový vozík 

Úvod » OBCHODNÍ PODMÍNKY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetového obchodě http://www.golf-adventure.cz a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

2.Prodávajícím a provozovatel internetového http://www.golf-adventure.cz obchodu je:
Martin Sklenář
Čestlická 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               251 70 Dobřejovice
IČO: 66076056
DIČ: CZ7711172898

II. Prodej a uzavření kupní smlouvy

1.Veškeré objednávky, podané prostřednictvím elektronického obchodu http://www.golf-adventure.cz, jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s platnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

2.Kupující se zavazuje při pořizování objednávky uvádět výhradně pravdivé a úplné informace.

3.Formulář elektronické objednávky vyplněný kupujícím je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká okamžikem převzetí objednaného zboží kupujícím.

4.Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

5.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.

6.Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce.

7.Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího.

8.Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Expediční lhůty a dodací podmínky

1.Vámi objednané zboží Vám bude zasláno prostřednictvím přepravní společnosti Geis CZ s.r.o., případně prostřednictvím České pošty a.s., kdy poštovné a balné, není-li v popisu zboží uvedeno jinak, hradí kupující.

2.Není-li v popisu objednaného produktu uvedeno jinak, je zboží zpravidla expedováno následující pracovní den po obdržení objednávky.

3.Tyto podmínky platí pro expedici po České republice. Pro zaslání zboží do zahraničí nás prosím kontaktujte.

IV. Reklamace

1.Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem uvedeného na stránkách elektronického obchodu http://www.golf-adventure.cz, a předpisy platnými v ČR při uzavření smlouvy.

V. Odstoupení od kupní smlouvy - vrácení zboží

1.U smluv uzavřených distančním způsobem (na dálku) může kupující odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, nabo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby sekupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

2. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i kdykoliv v čase mezi objednávkou a dodáním zboží.

3. Odstoupení od smlouvy kupující předávajícímu zašle, nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující není povinen uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro zjednodušení komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum pořízení objednávky, nebo číslo dokladu (příp. objednávky), bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

4. Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího obdržel.Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat, nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, kdy nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

5. Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Vyjímky:Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že k plnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

1.zboží se již nevyrábí nebo nedodává;

2.výrazným způsobem se změnila cena zboží.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu vrácena zpět.

2.Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VII. Závěrečná ustanovení

1.Předáním objednávky kupující bez výhrad akceptuje cenu zboží, podmínky dodávky a veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den předání objednávky, jakož i v den odeslání objednaného zboží.

2.Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti právem České republiky.

VIII. Souhlas se zpracováním osobních údajů

1.Registrující potvrzením souhlasu s obchodními podmínkami provozovatele elektronického obchodu http://www.golf-adventure.cz, a uzavřením objednávky dává ve smyslu zákona č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k tomu, aby jeho údaje byly zpracovány a uchovány v obchodní databázi provozovatele elektronického obchodu.

V Dobřejovicích dne 15.6.2010